Erfarenheter från andra länder visar att gödsellagring inne i stall innebär livsfara

I flera länder, utom i bl.a. Sverige, är det vanligt att bygga stall, för bland annat nötkreatur, med helspaltgolvsboxar och gödselkällare. Gödselkällaren är ett utrymme inunder spalt där lagring av gödseln sker. Höjden på gödselkällarens väggar kan uppgå till över 2 meter för att få tillräcklig lagringsvolym för den gödsel som de installade djuren producerar.

Spaltgolv ovanpå gödselbehållare. Foto Cilla Hagberg
Spaltgolv ovanpå gödselbehållare. Foto Cilla Hagberg

Tidigare byggdes även stall med gödselkällare i Sverige men dessa har succesivt byggts bort. Detta eftersom flera allvarliga olyckor, ibland med dödlig utgång, inträffade. Olycksrisken föreligger främst då gödseln, som finns lagrad i källaren, rörs om för att möjliggöra tömning. Uppslag sker då av farliga gödselgaser som i relativt låga koncentrationer är hälsovådliga. Ett exempel på en sådan gas är svavelväte (H2S) som initialt luktar ”ruttna ägg” men efter en stund bedövar luktsinnet varvid gasen inte märks av. För höga halter av svavelväte medför medvetslöshet eftersom blod och lungor får sämre förmåga att ta upp syre. Dödlig utgång kan bli konsekvensen om inte direkta räddningsinsatser görs.

Gödselbehållare under spaltgolv. Foto Cilla Hagberg
Gödselbehållare under spaltgolv. Foto Cilla Hagberg

Jag gjorde 2012 studieresor i Tyskland och Irland och då många spaltgolvsstallar med gödselkällare. Både djurägare och rådgivnings- samt myndighetsexpertis vittnade om farorna med denna typ av stallar. I båda dessa länder finns ingående anvisningar om hur gödselhanteringen i system med gödselkällare ska ske för att undvika olyckor. Trots detta inträffar regelbundet olyckor med dödlig utgång för både djur och människor. Det gäller både människor som gått ner i gödselbehållaren t.ex. i samband med reparationer och djur och människor som dött uppe i stallet i samband med tömning och omrörning.

Av ekonomiska och praktiska skäl kan det verka lockande att bygga stall med gödsellager inomhus. Detta för att slippa utvändig fristående gödsellagring, mekaniserad utgödsling i stall som kan krångla m.m. Erfarenheterna från andra länder visar klart att dessa system medför stora risker både för djur och människor och de bör därför undvikas.

Cilla Hagberg

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.