Gösta Friberg

Erfarenhet

Jag är agronom med ekonomisk och teknisk inriktning samt ergonomiutbildad skyddsingenjör sen 1977.

Jag har bedrivit forskning kring ergonomi, olycksfall och kemiska hälsorisker i jordbruket och från 1985 varit med och byggt upp Lantbrukshälsan i södra Kalmar län.

En period arbetade jag med arbetsrehabilitering av långtidssjuka inom alla näringar, men är sedan 2007 tillbaka i jord- och skogsbruket.

Arbetar f n på konsultbasis åt Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet (SLA) som arbetsmiljöutvecklare och rådgivare åt medlemsföretagen.

Verksamhet

Åtager mig uppdrag – i första hand inom den gröna sektorn – som rör

–        utbildning i arbetsmiljöfrågor

–        igångsättning av företags systematiska arbetsmiljöarbete

–        riskbedömningar i företagens arbetsmiljö

–        arbetsrehabilitering av skadade brukare och medarbetare

–        konfliktlösning i mindre företag

Kontakt

070-558 59 70

svalgarden.oland@telia.com