Ordentligt med fritt utrymme runt stallet ger bättre ventilation

Hur stort det fria utrymmet är runt ett stall påverkar hur ventilationen fungerar.

Vindpåverkan

För det första så påverkar avståndet och läget i förhållande till andra byggnader och hinder hur vinden rör sig runt stallet. Man kan både få ”vindtunnel”-effekter mellan närliggande hus (se bild) och turbulens i form av kraftiga luftvirvlar. I byggnader för människor fördelar man oftast luften inne i huset med hjälp av kanalsystem och då har dessa effekter inte lika stor betydelse. I stallar med naturlig ventilation tar man in luften direkt utifrån genom öppningar i väggarna och då kan yttre vindpåverkan ge stor påverkan på ventilationens funktion och fördelningen av frisk luft inne i stallet. När man istället använder fläktstyrd ventilation så har vinden inte lika stor betydelse. I stallar med frånluftsfläktar och väggintag (direkt genom yttervägg) kan man dock få luftfördelningsproblem vid stark vindpåverkan.

I anslutning till hushörn och i passager mellan huskroppar kan man få kraftig turbulens och höga hög vindhastigheter. Ju trängre passage desto kraftigare vindpåverkan.
Exempel på trång passage som ger kraftig vindpåverkan vid vissa vindriktningar. Stallet till vänster har luftintag i väggen uppe under takfoten.
Om man placerar en mindre byggnad direkt intill en högre byggnad kan det uppstå luftvirvlar som kastar in snö och regn genom nocköppningarna på det lägre huset.

Ventilationseffektivitet

Om två eller fler stallar ligger för nära varandra kan ventilationens effektivitet försämras genom att den luft som kommer in är förorenad med gaser, damm och smittämnen från ett närliggande stall. Denna risk är särskilt stor om det är öppna stallar med naturlig ventilation där vinden blåser rätt igenom stallet.

Enligt amerikanska och Kanadensiska rekommendationer bör man ha minst 100 fot dvs ca 30 meter fritt mellan stallarna för att säkerställa en bra ventilation. En annan tumregel är att avståndet mellan två intilliggande stallar bör vara minst dubbelt så långt som den högsta byggnaden är hög.

Stallarna ligger så nära varandra att den förorenade luften från ett stall fortsätter in i nästa.

Även i stallar med fläktventilation är det viktigt att ha tillräckligt utrymme runt huset för att undvika att undvika rundgång mellan från och tilluft. Av den anledningen bör man också sträva efter att separera till och frånluftsöppningar t.ex. genom att ta in luft under takfoten och släppa ut den över taket.

Rundgång av ventilationsluft mellan stallar. Luften från stallet till vänster kommer ut genom väggfläktar och går direkt in i nästa stall genom tilluftsöppningarna under takfoten.
När stallarna ligger så här tätt ihop är det mycket svårt att få en bra ventilation

Brandsäkerhet

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till när man placerar ut byggnader är brandsäkerheten. Enligt Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) så bör avståndet vara minst 10 till 30 meter beroende på vilken typ av väggmaterial som används. Bestämmelserna finns att läsa på deras hemsida under rubriken Byggnadstekniskt brandskydd. LBKs rekommendationer utgör också riktmärke vid länsstyrelsens förprövning av nya och ombyggda djurstallar.

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens


Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.