Luftintag i häststallar

När det gäller stallventilation så är det alltid luftintagen som är viktigast för hur ventilationen kommer att fungera. Den här artikeln handlar främst om luftintag i stallar med fläktventilation. Grundprinciperna är de samma när man har naturlig ventilation. Skillnaden är att självdrag och vind är svagare än suget från en fläkt. Detta medför att luftintagsöppningarna måste minst 3 gånger större för att man skall få in tillräckligt med luft och eftersom lufthastigheten är lägre sprids inte luften lika långt inne i stallet.

Funktionskrav

  • Luftintagen skall vara rätt placerade så att de fördelar frisk luft till alla hästar.
  • Luftintagen skall vara reglerbara så att man både kan få en bra luftfördelning och lagom lufthastighet på vintern när ventilationsflödet är litet och när det är varmt och det behövs mycket luft för att svalka hästarna.
  • Luftintagen skall vara tillräckligt stora för att kunna släppa in tillräckligt med luft när ventilationsbehovet är stort.
  • Luftintagen skall vara gjorda av isolerande och korrosionsbeständigt material. Om de inte är isolerande får man kondens och påfrysning när det är kallt. Om de är gjorda av för dåligt material (t.ex. galvaniserad plåt) kommer det snabbt att angripas av rost.

Olika typer av luftintag för hästar och människor

I många häststallar sitter det tallriksventiler som luftintag. Det har för liten kapacitet, är inte enkelt reglerbara och är oisolerade. En tallriksventil har ofta kapacitet på 25-50 m3/h. För en enda häst skulle det behövas 7 till 14 ventiler för att få tillräcklig kapacitet.

intag1

Exempel på tallriksventiler

Luftintag för djurstallar är större och oftast försedd med en reglerbar klaff så att öppningens storlek kan justeras allt eftersom ventilationsflödet varierar beroende på utomhustemperaturen. Intagen är normalt gjorda av isolerande plast.

intag2

Exempel på luftintag för djurstallar

Luftintagens placering

För att få bra funktion skall luftintaget sitta högt. Kall luft kommer in genom luftintaget med ganska hög hastighet. Innan luften kommer fram till djuret skall luftstrålen hinna sprida ut sig och hastigheten minska. I intaget är ofta hastigheten ca 2 m/s (i stall med fläktventilation) för att undvika kallras och för att luftstrålen skall nå tillräckligt långt in i stallet. När luften når fram till hästen skall hastigheten ha sjunkit till 0,2 till 0,3 m/s.

Här nedan följer några tumregler för hur man bör tänka när man väljer och placerar luftintag.

Väggintag

intag3

Väggintag skall sitta högt upp så att man får bra spridning och räckvidd (kastlängd) på luften. Frisk lufta skall ”strila” in över boxen.

Beroende på hur stallet ser ut kan man antingen ha luftintag i väggarna eller i taket. Om det finns en skulle med hö eller halm ovanför stallet så får man av brandskyddsskäl inte ha luftintag som hämtar luften därifrån. Väggplacerade intag har nackdelen att deras funktion påverkas mycket av vindstyrka och vindriktning.

Takintag

intag4

Takintag över box förutsätter rejäl takhöjd både för att luften skall kunna spridas och för att hästen inte skall skada luftintaget.

När luften kommer in genom ett intag intill innertaket ”klistrar” luftstrålen fast mot takytan vilket gör att kastlängden blir längre. Detta kallas coandaeffekten.

Ventilera över stallgång

Att ventilera över en stallgång fungerar om takhöjden är tillräcklig (mer än ca 2,7 m) och det inte finns bärlinor eller andra hinder på luftstrålens väg fram till hästboxen.

intag5

Luftintag på andra sidan en stallgång

Ventilera genom annan box

intag6

 

Om luftintaget är placerat inne i en annan box så kommer inte tillräckligt med frisk luft fram till den innersta hästen.

Ventilera över en annan box

Att ventilera över en annan box kan fungera om man har ett stort luftintag med kraftig luftstråle (som ger lång kastlängd) och gott om fritt utrymme över boxarna. Parallelltak (lutande innertak) fungerar bäst. Coandaeffekten hjälper till att bära in luftstrålen.

intag7

I stall med parallelltak finns det ofta gott om utrymme för luften att passera över en boxrad.

Det kan också fungera att ventilera över en annan box även om stallet har plant innertak. För att det skall fungera skall intaget sitta högt och det skall finnas tillräckligt fritt utrymme för luftstrålen att passera över boxen.

intag8

Om innertaket är plant behövs tillräckligt fritt utrymme ovanför inredningen för att luften skall kunna passera över boxen närmast intaget.

Tilluftskanaler

Ibland måste man använda tilluftskanaler för att säkert kunna få in frisk luft till alla hästar i stallet. Precis som när det gäller själva luftintagen så är det andra krav på kanaler i djurstallar än i lokaler för människor. I lokaler för människor så är tilluften nästan alltid förvärmd eftersom det finns uppvärmningsbehov under större delen av året. I häststallar avger djuren så mycket värme så att man istället behöver kyla stallet under nästan hela året. Det betyder att luften i tilluftskanalerna måste vara kall vilket ger kondens på kanalens utsida om kanalen är oisolerad. En annan skillnad är att ett häststall behöver 5-10 gånger mer luft per m2 golv än en lokal för människor. Det medför att ventilationskanalerna måste vara mycket större i stallet för att kapaciteten skall vara tillräcklig.

intag9

Ibland behövs det tilluftskanaler för att leda in frisk luft till alla hästar

Fönster och dörrar som luftintag

Det diskuteras ofta om det är ok att använda fönster och dörrar som luftintag i häststallar. Det gäller inte minst i samband med länsstyrelsens förprövning och i samband med inspektion av djurskyddet i ett befintligt stall.

Att bara använda en öppen dörr som ventilation kan bara fungera i stall med enstaka boxar. I större stallar medför en öppen dörr att hästarna i boxarna intill dörren får väldigt mycket frisk luft medan de som finns längre in i stallet bara får tillgång till begagnad luft. Det uppfyller inte djurskyddskravet på att alla hästar skall ha tillgång till frisk luft.

Fönster som luftintag kan fungera om de sitter tillräckligt högt upp för att få bra luftspridning (kastlängd) och är lätt reglerbara så att den fria öppningen kan anpassas efter det aktuella ventilationsbehovet. I verkligheten sitter de flesta fönster ganska lågt och är svåra att reglera (flera gånger per dag). Dessutom är det alltför lätt att stänga fönster helt vilket är helt förkastligt ur ventilationssynpunkt.

Mer att läsa

Mer att läsa om hästventilation finns bl.a. via denna <länk>

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.